| | vivaspb.com | finntalk.com

1 - А;   1 - Б;   1 - В;   1 - Г

2 - А;   2 - Б;   2 - В;   2 - Г

3 - А;    3 - Б;    3 - В

4 - А;    4 - Б;    4 - В

 5 - А;    5 - Б;     5 - В

6 - А;    6 - Б;     6 - В;     6 - Г

7 - А;    7 - Б

8 - А;    8 - Б

9 - А;    9 - Б;     9 - В

    

10 - А

11 - А